Проектът КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 186 866 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проектa е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Чрез този двугодишен проект, Европейският институт ще работи системно с над 350 учители и близо 300 ученици в 14 български града при въвеждане в час на темите как младите хора да бъдат активни и медийно грамотни граждани.
Ключовите дейности на проекта включват провеждането на обучителни инициативи по гражданско образование и медийна грамотност за учители и ученици и формиране на партньорства по места между граждански организации и образователни институции/организации. Ще бъдат разработени и разпространени образователни материали и инструменти.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта и тяхното въздействие ще допринесат за повишаване на медийната грамотност и насърчаване на гражданското образование.

Цели на проекта:
Основната цел на проекта е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование.

Специфичните цели на проекта включват:
– Участие на гражданите при вземане на решения по обществени политики;
– Осъществяване на изследвания за подпомагане на вземането на решения, формулирането на обществени политики и дебат;
– Насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование;
– Подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции;
– Наблюдение на местни и парламентарни избори и на публични назначения;
– Наблюдение и насърчаване на прилагането на етични стандарти в журналистиката.

Дата на стартиране: 19.09.2019 г.